KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN ĐỢT I NĂM HỌC 2019 – 2020

Thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020;

Thực hiện hướng dẫn kết nạp Đoàn viên mới của BCH Huyện Đoàn Đại Từ;

Nhằm nâng cao chất lượng đoàn viên mới, thiết thực thi đua lập thành tích chào thành công của đại hội Đoàn các cấp;

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện Đoàn Đại Từ, được sự nhất trí của chi bộ Đảng, BGH nhà trường, BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên đợt I năm học 2019 – 2020 với các nội dung cụ thể sau:

I/. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1/. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho học sinh góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn

- Tuyên truyền cho thanh niên, thấy được niềm vinh dự, tự hào khi được kết nạp vào Đoàn.

- Tạo cơ hội cho các bạn thanh niên có điều kiện trưởng thành trong quá trình học tập, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân và đóng góp cống hiến cho phong trào của lớp, của trường.

2/. Yêu cầu

- Công tác phát triển đoàn viên phải được tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể học sinh về mục đích, ý nghĩa chính trị của đợt hoạt động.

- Đảm bảo phát triển Đoàn cho các thanh niên ưu tú, có ý thức tu dưỡng đạo đức tốt, có lý tưởng và nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

II/. NỘI DUNG

1/. Đối tượng

- Tất cả các thanh niên đang học tập và sinh hoạt tại các chi Đoàn trong toàn trường đảm bảo đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường, không vi phạm an toàn giao thông.

+ Có kết quả học tập tính trung bình cộng từ đầu năm đạt kết quả từ trung bình trở lên.

+ Có kết  quả hạnh kiểm tháng 9, 10, 11 xếp loại tốt. (Hạnh kiểm tháng 9, 10 là cơ sở để lớp bình xét, hạnh kiểm tháng 11 không xếp loại tốt Đoàn trường không xét kết nạp).

+ Tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn thanh niên tổ chức.

+ Có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2/. Cách thức tiến hành

- Các chi Đoàn rà soát lại số lượng đoàn viên, thanh niêm trong chi Đoàn, tổ chức họp chi Đoàn, xin ý kiếm giáo viên chủ nhiệm để giới thiệu thanh niêm ưu tú cho Đoàn trường để tổ chức theo dõi, bồi dưỡng.

- Bí thư chi Đoàn lập danh sách thanh niêm ưu tú (theo mẫu) có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và gửi cho BCH Đoàn trường.

- BCH Đoàn trường nhận danh sách thanh niên ưu tú của các chi Đoàn, tổ chức bồi dưỡng, theo dõi, mở lớp, biên chế thanh niên ưu tú vào lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn, theo dõi quá trình phấn đấu của các thanh niên ưu tú, hướng dẫn hoàn thành hồ sơ để kết nạp Đoàn, hướng dẫn chỉ đạo các chi Đoàn làm lễ kết nạp đúng quy định.

III. CÁC MỐC THỜI GIAN

- Từ 04/11/2019 đến 09/11/2019 BCH Đoàn trường xây dựng và triển khai kế hoạch đến các chi Đoàn.

- Các chi Đoàn dựa vào kế quả tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của thanh niên ưu tú, lập danh sách, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, nộp lại BCH Đoàn trường vào thứ 2, ngày 11/11/2019.

- BCH Đoàn trường tổ chức rèn luyện, theo dõi trong 01 tháng (từ 11/11/2019 đến 11/12/2019).

- Ngày 01/12/2019 Bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho các thanh niên ưu tú (vào hồi 7 giờ 30 phút tại hội trường).

- Từ  01/12/2019  đến  15/12/2019 Bí thư các chi Đoàn hoàn thành hồ sơ và gửi về cho BCH Đoàn trường.

- Tổ chức kết nạp vào đợt 22/12/2019.

- Kinh phí: 20.000đ (Sổ đoàn viên: 6.000đ, Thẻ đoàn viên: 2.000đ, Đoàn phí 06 tháng (T12,1,2,3,4,5): 12.000đ)

Nơi nhận:

- BTV Huyện Đoàn (b/c);

- Chi ủy, BGH (b/c);

- BCH Đoàn trường (c/đ, t/h);

- Các chi đoàn (t/h);

- Lưu VPĐ.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Đình Huy

Tác giả: Dương Linh
Nguồn:Ban CNTT Tổ Ngữ văn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 69
Hôm qua : 24
Tháng 05 : 283.064
Năm 2022 : 290.799