HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC THEO NGHỊ ĐỊNH VĂN BẢN HỢP NHẤT SỐ: 02/VBHN-BNV NGÀY 09/11/2017